Podbabiogórze » Info, Polityka » Absolutorium jednogłośnie

Absolutorium jednogłośniePodczas XXIV sesji Rady Gminy w Jordanowie najważniejszym punktem było głosowanie nad udzieleniem absolutorium wójtowi gminy. XXIV Sesja Rady Gminy w Jordanowie odbyła się w dniu 26 czerwca 2013r. Przewodniczący Rady Gminy rozpoczął Sesję od zapoznania radnych z porządkiem obrad, a następnie wójt przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

Kolejnym punktem obrad było podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok. Radni zapoznali się z realizacją ubiegłorocznego budżetu oraz stanem finansów Gminy Jordanów, które przedstawiła skarbnik Agata Czyszczoń. Poinformowała także radnych o zadłużeniu gminy i o stanie mienia komunalnego oraz zaznaczyła, że sprawozdanie zostało przesłane do zaopiniowania do RIO w Krakowie, a otrzymana opinia jest pozytywna. W głosowaniu jawnym radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012.

Następnie przewodniczący Rady Gminy odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej oraz opinię, jaką w tej samej sprawie podjęła Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie i przystąpiono do głosowania, w którym Rada Gminy jednogłośnie udzieliła wójtowi gminy Jordanów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
Zabierając głos wójt – Stanisław Pudo, podziękował Radzie za udzielenie absolutorium, podziękował również wszystkim zebranym za wspólną pracę i wzajemne zrozumienie.

W dalszej części obrad Rada Gminy przyjęła uchwały w sprawie zmian budżetu, zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2022, zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy, wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w miejscowości Wysoka, wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości w miejscowości Naprawa, określenia zasad i trybu zwrotu całości lub części zasiłków pomocy społecznej przeznaczonych na usługi opiekuńcze.

Rada Gminy wyraziła również zgody na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jordanowie, z przeznaczeniem na siedzibę urzędu gminy. Niespodziewanie gorącą dyskusję wywołał projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Jordanów do partnerstwa ze Stowarzyszeniem ERUDIO na rzecz realizacji projektu pn. „Szansa na miarę sukcesu – gimnazjum” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ostatecznie Rada Gminy wyraziła zgodę na przystąpienie do realizacji tego projektu. Wolne wnioski i odpowiedzi zakończyły obrady.

SWPolecane


© 2013 Podbabiogórze – Niezależny Portal Informacyjny · Polityka prywatności · RSS:WiadomościKomentarze