Podbabiogórze » Info » Jordanów – Absolutorium jednomyślnie

XIII Sesja Rady Gminy w Jordanowie odbyła się w dniu 19 czerwca 2012r.
Przewodniczący Rady Gminy rozpoczynając obrady zapoznał radnych z porządkiem obrad, proponując wycofanie z porządku obrad dwóch punktów dotyczących podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2012 – 2022 – ponieważ zmiany w budżecie nie wpłynęły na zmianę WPF, oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Jordanów – ponieważ proponowane zmiany regulaminu wymagają dalszych konsultacji,
Kolejnym punktem obrad było podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.
Skarbnik Gminy Agata Czyszczoń, przedstawiła wpływy i wydatki, przychody i rozchody oraz wykonanie budżetu w poszczególnych działach, poinformowała również, że plan dochodów został wykonany w 99%, plan wydatków został wykonany w 98%, przychody i rozchody były wykonane w 100%. Poinformowała także radnych o zadłużeniu gminy i o stanie mienia komunalnego, zaznaczyła, że sprawozdanie zostało przesłane do zaopiniowania do RIO w Krakowie a otrzymana opinia jest pozytywna.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jordanów za rok 2011, została przyjęta jednogłośnie przez obecnych radnych.
Rada podjęła również uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jordanów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
W głosowaniu jawnym za udzieleniem absolutorium dla wójta za 2011rok, wzięło udział 13 radnych przy 13 obecnych na Sesji. Za udzieleniem absolutorium głosowało 13 radnych, głosów wstrzymujących i przeciwnych nie było.
Zabierając głos wójt podziękował Radzie za udzielenie absolutorium i zaznaczył, że ten sukces jest możliwy tylko dzięki wzajemnemu zrozumieniu i wspólnej pracy wszystkich obecnych.
Podjęte zostały również uchwały w sprawie zmian budżetu, w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, a także uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jordanów
W głosowaniu jawnym uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
Rada Gminy negatywnie zaopiniowała prośbę Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej w sprawie dofinansowania w wysokości 500 tyś złotych, remontu drogi Łętownia – Zubrzyca.
Na zakończenie obrad wójt udzielił odpowiedzi na zapytania radnych, które zakończyły obrady sesji.

bs


Tagi:

Polecane


© 2012 Podbabiogórze – Niezależny Portal Informacyjny · Polityka prywatności · RSS:WiadomościKomentarze