Podbabiogórze » Info, Polityka » Spotkanie z marszałkiem województwa małopolskiego

3 września w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej odbyło się spotkanie władz powiatu z marszałkiem województwa małopolskiego oraz przedstawicielami samorządów miast i gmin z terenu powiatu.

W spotkaniu zorganizowanym przez starostę suskiego Tadeusza Gancarza uczestniczyli: marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, wicestarosta suski Jan Woźny, przewodniczący Rady Powiatu Arkadiusz Kucia, burmistrzowie: Suchej Beskidzkiej – Stanisław Lichosyt, Makowa Podhalańskiego – Paweł Sala, wójtowie gmin: Zawoja – Tadeusz Chowaniak, Stryszawa – Rafał Lasek, Budzów Jan Najdek, Jordanów – Stanisław Pudo, Zembrzyce – Eugeniusz Stypuła, przedstawiciel gminy Bystra-Sidzina Zenon Całyniuk oraz członkowie Zarządu Powiatu: Zofia Wągiel, Barbara Gruca, Wit Mateusz Sarlej.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania zaproszonych gości przez starostę T. Gancarza oraz przedstawienia zebranym składu nowego Zarządu Powiatu. Następnie Starosta przypomniał, że obejmując urząd jako jeden z głównych celów wyznaczył sobie odbudowę dobrej współpracy ze wszystkimi samorządami w powiecie i tym spotkaniem chciałby zapoczątkować jego realizację. Następnie starosta T. Gancarz wymienił główne płaszczyzny współpracy, które powinny stać się tematami kolejnych – już roboczych – spotkań, tj. m. in. remonty dróg, mostów, pozostałych obiektów inżynieryjnych infrastruktury drogowej, budowa chodników, zagadnienia z zakresu architektury i budownictwa w kontekście zmian prawa budowlanego, geodezja, komunikacja, gospodarka leśna, polityka dotycząca zatrudnienia, m. in. staży, działania w zakresie kształtowania polityki oświatowej.

Następnie starosta poprosił przedstawicieli Gmin o przedstawienie swoich oczekiwań odnośnie współpracy z Powiatem. Jako główny postulat wymieniono wprowadzenie jasnych i czytelnych zasad współpracy w zakresie poprawy infrastruktury drogowej oraz określenie kryteriów współfinansowania budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie gmin. Zwrócono również uwagę na potrzebę podwyższenia standardu bieżącego utrzymania dróg powiatowych w zakresie odpowiedniego oznakowania, wykaszania poboczy, utrzymania czystości oraz zimowego utrzymania. Podniesiona została także kwestia prowadzenia spójnej polityki oświatowej oraz pełniejszego informowania przez Powiat o swoich strategicznych inwestycjach. Padła również sugestia, aby kolejne spotkanie zostało zorganizowane jeszcze przed uchwaleniem budżetu Powiatu co ma usprawnić planowanie i realizację wspólnych zadań inwestycyjnych. Włodarze Gmin wystąpili też z propozycją, aby starosta ustalił harmonogram kolejnych spotkań wraz z listą spraw wymagających wzajemnych konsultacji.

W drugiej części spotkania głos zabrał marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, który przedstawił ogólne kryteria naboru projektów w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, która rozpocznie się w roku 2014 r. Marszałek zwrócił uwagę, że pomimo znacznych środków przeznaczonych na programy regionalne powiatom i gminom będzie o wiele trudniej pozyskiwać dofinansowanie z uwagi na ograniczenia kładące nacisk na wspieranie inwestycji generujących dochody, tj. m. in. rewitalizacje terenów zdegradowanych, tworzenie stref aktywności gospodarczej, przygotowanie nowych terenów pod zabudowę. Poważnym utrudnieniem przy realizacji projektów drogowych będą zwiększone wymogi środowiskowe oraz podniesienie kryterium minimalnego stopnia natężenia ruchu, jak również ukierunkowanie na wyprowadzanie ruchu poza centra miejscowości, co sprowadza się do wytyczania zupełnie nowych odcinków dróg i wyklucza modernizacje dróg już istniejących. Następnie marszałek M. Sowa odniósł się do aktualnych możliwości pozyskania dofinansowania ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego, wskazując na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i zachęcił samorządowców do korzystania z tego programu.

Marszałek poinformował też o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa, określającego m. in. warunki zagospodarowania zbiornika Świnna Poręba, które umożliwią pełne wykorzystanie otoczenia zbiornika w celach turystycznych i rekreacyjnych, co umożliwi miejscowej ludności czerpanie dodatkowych dochodów.

Podczas dyskusji starosta T. Gancarz zwrócił się do marszałka z prośbą, aby w przyszłorocznym budżecie Województwa ujęto budowę mostu w Stryszawie na drodze Sucha Beskidzka – Żywiec, na którym obecnie ruch jest zwężony z uwagi na jego zły stan oraz budowę nowego mostu w Suchej Beskidzkiej na potoku Zasypniczanka. Wiele uwagi poświęcono także sprawie utrzymania linii kolejowej Sucha Beskidzka – Żywiec. W tej kwestii marszałek złożył jasną deklarację, że ze środków województwa będą dofinansowane przewozy regionalne tylko na tych liniach, gdzie występuje 20% zwrot kosztów z biletów.

WK

źródło: starostwo powiatowe w suchej beskidzkiejPolecane


© 2011 Podbabiogórze – Niezależny Portal Informacyjny · Polityka prywatności · RSS:WiadomościKomentarze